Regnbädd Nacka

För att uppnå miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet.

Under de närmaste åren kommer många söka lösningar för att bättre ta hand om dagvattnet i våra tätorter för att skydda recipienter. För att fånga vattnet och hålla bädden på plats krävs en korrekt dimensionerad låda. JOM har ett flexibelt system av betongfundament som möjliggör unik utformning för varje plats. En regnbädd för dagvattenhantering verkar som ett naturligt biofilter genom fördröjning och filtrering av dagvattnet.

JOM AB har tecknat tre avtal med Frentab, NCC och Skanska och är leverantörer av regnbäddar till Nacka Kommun som tillsammans med JOM utvecklat en ny typ av regnbädd för att ta hand om och rena dagvatten, innan det når recipienter i form av vattendrag, sjöar och kuster.

Regnbäddar i Nacka Kommun byggs under 2020-2021. Åtgärderna är en del av Nackas dagvattenstrategi som antogs i april 2018. Rening av vattnet är viktigt för vattendragen, och för att uppnå miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet. Som Nackas dagvattenspecialist Agata Wehlin uttrycker ökar behovet av att ta hand om dagvatten när en större andel av marken bebyggs eller beläggs med asfalt och gatsten. – Regn och snö måste helt enkelt ha någonstans att ta vägen, när det inte längre tas upp av marken. Genom att leda vattnet genom marken kan det också renas från föroreningar, som exempelvis tungmetaller, kväve och fosfor, som vi vill hindra från att spridas i naturen. Citat Agata Wehlin.

Produkt i projekt

Luftbrunn konkavLuftbrunn konkav
Betula - Järn i Offentlig MiljöStamskydd Betula
Regnbäss Sickla
Varukorg
Rulla till toppen