ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Allmänna Leveransvillkor gällande för Järn i Offentlig Miljö JOM AB 556257-9523 gällande från 2023-01-01 om inga andra överenskommelser träffats.

1.Ansvar för fel
1.1 Köparen skall omgående undersöka produkterna efter mottagen leverans. Eventuella fel skall påtalas skriftligen inom fem (5) dagar från leveranstillfället. Leverantören har inget ansvar för fel som påtalas efter den angivna tidsfristen.

1.2 Om Köparen påtalar fel inom föreskriven tid har Leverantören en rätt att inom rimlig tid därefter antingen åtgärda felet eller företa omleverans. Om Leverantören väljer att inte avhjälpa felet eller företa omleverans skall Köparen tillerkännas ett prisavdrag som svarar mot felet. Prisavdraget skall dock högst uppgå till ett belopp som motsvarar fem (5) % av det avtalade priset (exlusive mervärdesskatt) för den felaktiga produkten.

1.3 Leverantören lämnar inga garantier och ansvarar inte för fel som uppkommer efter leveranstillfället. Leverantören ansvarar inte heller för skada som åsamkas tredje man på grund av fel i produkterna.

1.4 Leverantörens ansvar för fel är begränsat till vad som uttryckligen anges ovan. Köparen får således inte göra andra påföljder gällande mot Leverantören än de ovan angivna.

2.Ansvar vid försening

JOM hänsvisar till NL-17, punkter 13-15, 18-19.

2.1 Har parterna, istället för en bestämd leveranstidpunkt, avtalat om en tidrymd inom vilken leverans ska ske, löper denna från avtalets ingående.

2.2 Kan Leverantören inte kan leverera i rätt tid, eller framstår försening på Leverantörens sida som sannolik, ska Leverantören utan uppskov skriftligen meddela Köparen detta och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske.

2.3 Leveranstiden ska förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna är skälig om leveransen försenas av någon av följande orsaker:
– Handling eller underlåtenhet från Köparens sida, eller
– Leverantörens avbrytande av avtalets fullgörande enligt punkt 2.4, andra stycket, eller
– annan omständighet som Köparen bär ansvaret för, eller -omständighet som enligt punkt 4 utgör befrielsegrund.

Leveranstiden ska förlängas även om orsaken till förseningen inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.

2.4 Betalar inte Köparen i rätt tid, har säljaren rätt till dröjs- målsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i säljarens land. Därutöver har säljaren rätt till ersättning för faktiska indrivningskostnader.

Betalar inte Köparen i rätt tid eller ställer inte köparen i rätt tid avtalade säkerheter, får säljaren dessutom, efter att skriftligen ha meddelat Köparen, avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker eller avtalade säkerheter ställs.

2.5 Om Köparen inte kommer att kunna ta emot Produkten vid avtalad tidpunkt, eller att försening framstår på Köparens sida såsom sannolik, ska uppskov skriftligen meddelas till Leverantören och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske.

Underlåter Köparen att ta emot Produkten vid avtalad tidpunkt, är köparen ändå skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans, som om Produkten hade levererats. Leverantören ska ombesörja lagring av Produkten på Köparens risk och bekostnad. Om Köparen kräver det ska Leverantören försäkra Produkten på Köparens bekostnad.

2.6 Såvida inte Köparen i punkt 2.4 angivna underlåtenhet beror på förhållanden som avses i punkt 4, får Leverantören skriftligen kräva att Köparens underlåtenhet orsakat honom. Ersättningen ska inte överstiga den del av priset som hänför sig till den del av Produkten som hävningen avser.

3.Ägarförbehåll
Leverantören förebehåller sig äganderätten till varorna till full betalning skett. Det innebär att varorna ej får infogas med annat eller på annat sätt förfogas över så äganderätten bryts innan full betalning skett.

JOM förbehåller sig rätten att kund inte får sälja varor vidare till tredje part utan vårt skriftliga godkännande.

Om kund önskar att JOM ska leverera produkter direkt till slutkund kräver JOM full betalning alternativt separat överenskommelse om förskottsbetalning innan dess produkter skickas till en tredje part eller slutkund.

4.Ansvar för fel
Leverantören skall vara befriad från ansvar vid underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal om underlåtenheten beror på krig, krigshändelse, upplopp, naturkatastrof, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsbeslut, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utanför Leverantörens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Leverantören vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.

 

 

Varukorg
Rulla till toppen