Hållbarhetspolicy

Syfte

Syftet med JOM:s hållbarhetspolicy är att ge övergripande riktlinjer internt och externt gällande socialt, miljömässigt samt ekonomiskt ansvarstagande. Hållbarhetspolicyn beskriver JOM:s syn på hållbarhet samt hållbar utveckling.

JOM:s definition av hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Konkret uttryckt innebär hållbar utveckling att JOM:s ledning tar ansvar för verksamheten genom att identifiera risker, möjligheter och konsekvenser från ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Med detta följer att bolaget följer och överträffar lagstiftning och myndighetskrav inom arbetsmiljö, sociala aspekter samt även miljömässiga.

JOM:s hållbarhetsarbete utgår från FN:s globala mål, Global Compact som verksamheten ställer sig bakom. I hållbarhetsarbetet prioriteras de områden där organisationen har störst möjlighet att göra skillnad utifrån väsentlighet. Vidare har JOM ambition att på sikt integrera hållbarhetsperspektivet i varje del av verksamheten.

JOM:s hållbarhetspolicy ligger därmed till grund för det vidare hållbarhetsarbetet, vilket sker i en process mot kontinuerligt genomförda förbättringar.

Affärsidé

JOM reproducerar, utvecklar och säljer gjutjärns- och smidesprodukter av hög kvalitet, för skydd, utsmyckning och funktion i privat och offentlig miljö. Verksamheten baseras på såväl bevarandet av klassisk hantverkskompetens som på utveckling av nya tekniker, former och funktioner för att möta nutida och framtida kravställningar. Produktutvecklingen är inriktad dels på att bevara klassiska miljöer, dels på att skapa nya former och funktioner för att möta högt ställda krav på det arv som ska förvaltas av kommande generationer. JOM tillmötesgår unika och speciella krav på former och funktioner från uppdragsgivare genom att tillhandahålla bred och djup kompetens inom teknik och formgivning. Miljömässiga åtgärder såsom utveckling av sortiment inom dagvattenhantering i urban miljö ingår i vårt arbete för en hållbar miljö och framtid.

Socialt ansvarstagande

JOM erbjuder en arbetsplats som präglas av respekt, ger utrymme för mångfald, jämställdhet samt en trygg och säker arbetsmiljö för den enskilde medarbetaren. Verksamheten präglas av samarbete, hjälpsamhet och en stimulerande arbetsmiljö. Det ska kännas roligt, meningsfull och utvecklande att arbeta samt även att vara leverantör eller kund hos JOM. (SDG 8.5, 8.8)

Genom samverkan och kompetens bidrar JOM till utvecklingen av den hållbara staden. Vi värnar om kulturarv, hantverkstraditioner samt framtida utmaningar så som hållbar vatten hantering från dagvatten. Genom samarbete med andra bidrar JOM till att skapa hållbara, inkluderande och goda livsmiljöer i stad och tätbebyggelse där människor vill bo, arbeta och vistas för rekreation.

Vidare bidrar JOM filantropiskt genom att med bidrag stötta organisationerna: Svenska Bussarna för Ukraina

Miljömässigt ansvarstagande

JOM värnar om miljön för nuvarande och kommande generationer genom att minska negativ miljö och klimatpåverkan bland annat genom att arbeta med material med långa livscykler och låga underhållskostnader. För JOM innebär det att verksamheten utvecklas mot minsta möjliga resurs åtgång.
I verksamheten implementeras nya tankesätt och perspektiv som leder till ansvarsfulla och miljömässigt hållbara handlingar. I detta arbete ingår även att arbeta med metoder och verktyg så som materialhjulet och avfallstrappan samt att följa utvecklingen och ta initiativ att kontinuerligt införa förbättringar med de tekniksteg som sker på marknaden. Produktionen av produkter är ett foku sområde, men verksamheten arbetar även med att införa minsta möjliga miljöpåverkan från andra områden så energiförbrukning, avfall, transporter och resor. Återbrukat material är an av våra främsta råvaror. (SDG 6.3, 7.2, 9.4, 11.5, 11.7, 11 B, 12.2, 12.4, 12.6, 13.1, 14.1)

Ekonomiskt ansvarstagande

JOM:s övergripande ekonomiska mål är att skapa tillväxt och att generera god avkastning till ägarna. Lönsamhet är en förutsättning för att verksamheten ska fortgå, bidra ekonomiskt till medarbetare samt att ge handlingsutrymme till förmån för samhällsutvecklingen i form av social- och miljömässigt ansvarstagande. En finansiell stabil affärspartner skapar även trygghet för anställda, kunder och leverantörer. (SDG 16.5)

Varukorg
Rulla till toppen