Hantera dagvatten i staden

Hantera dagvatten i staden

JOM´s regnbäddar skapar förutsättningar för att vattnet från hårdgjorda ytor ska fångas upp på rätt plats, filtreras genom växtsubstratet och vid skyfall fördröja dagvattnets väg mot recepienter.

Dagvatten från vägar innehåller föroreningar som tungmetaller och mikroplaster och skapar obalans i ekosystemet. För att skydda och klara miljökvalitetsnormer för sjöar och kustvatten är det viktigt att minska halterna av föroreningar i dagvattnet innan de når recipienten.

Biomimik

Genom att fånga, fördröja och rena dagvattnet redan vid källan dvs avrinningen från hårdgjorda ytor i urban miljö, skapar vi förutsättningar för att lindra effekterna på naturen genom att härma den. JOM´s regnbäddar skapar förutsättningar för att vattnet från hårdgjorda ytor ska fångas upp på rätt plats, filtreras genom växtsubstratet och vid skyfall fördröja dagvattnets väg mot recepienter.
Våra regnbäddar har tagits fram med biomimik som grund; varför ändra på naturens egen och redan väl fungerande sätt att rena vatten? Genom att leda vattnet igenom regnbädden fördröjs vattnets väg och filtreras på samma sätt i naturen.

Höga koncentrationer av dagvattenutsläpp i små vattendrag kan förstöra biotoper för många hotade växter och djur om det för med sig för höga halter föroreningar. Vidare kan dagvatten som inte flödesutjämnas vid en kraftig nederbörd orsaka översvämning och erosion i vattendragen.
Det är viktigt att använda rätt substrat i bädden för att passa växter och funktion. En regnbädd för dagvattenhantering verkar som ett naturligt biofilter genom fördröjning och filtrering av dagvattnet.

Varje plats är unik

JOM har levererat olika modeller på regnbäddar till Nacka Kommun och man ser att avrinningen efter kraftiga regn fungerar väl. Varje regnbädd följer de förutsättningar som finns för varje plats. Möbleringzon och krav på belastning varierar efter varje område.
Vi anpassar regnbädden efter situation och plats.

Varukorg
Rulla till toppen