Framtidens dagvattenhantering

Konsten att fördröja och filtrera dagvatten

Under de närmsta åren kommer många att söka lösningar för att bättre ta hand om dagvatten i våra tätorter. För att fånga vattnet och hålla bädden på plats krävs en korrekt dimensionerad låda.

JOM har utvecklat ett flexibelt system av betongfundament och stålbalkar som möjliggör en unik utformning för varje plats där vattnet skall ”fångas”. Det är viktigt att använda rätt substrat i bädden för att få rätt effekt och valet av växter och substrat är av största vikt. Även skötsel av växterna spelar stor roll.

Trög avledning av dagvatten sker oftast i öppna utdragna system och på allmän platsmark. Teknisk utformning som används för en trög avledning är svackdiken, bäckar och kanaler. Vid en samlad fördröjning samlas dagvatten från större avrinningsområden på allmän platsmark och systemen är oftast öppna såsom dammar, våtmarker eller sjöar. I en hållbar dagvattenhantering är målet att efterlikna den naturliga vattencykeln i så stor utsträckning som möjligt. Dagvattnets föroreningsinnehåll är också en viktig aspekt som styr vilken typ av lösning som kan användas.

Funktion genom filtrering

Under växtsäsongen tar växterna upp fosfor och kväve ur vattnet som de omvandlar till biomassa Beroende på vilka förutsättningar som finns på platsen kan en regnbädd antingen vara designad för att möjliggöra infiltration till den underliggande jorden. Leda vidare vattnet med hjälp av ett dräneringsrör i bottnen eller en kombination av dem båda. Exempel på platser där regnbäddar används med framgång är parkeringsplatser, längs med gator, refuger, privata bostadsområden, industriområden eller andra typer av restytor.

Biomimik

En regnbädd för dagvattenhantering verkar som ett naturligt biofilter genom fördröjning och filtrering av dagvatten.
Man kan utforma regnbädden som en sänkning i landskapet, täckt med vegetation dit dagvatten kan ledas. Konceptet bygger på att efterlikna den naturliga hydrologiska vattencykeln och att ta hand om dagvattnet så nära källan som möjligt. En korrekt konstruerad regnbädd bör kunna infiltrera och rena vatten på liknande sätt som sker i naturliga miljöer. Istället för att leda ner dagvatten i ett underjordiskt ledningssystem kan vattnet ledas till en regnbädd. Konstruktionen består av en yta täckt med vegetation ovan ett preparerat filtermaterial och ett dräneringsrör i bottnen. Delar av vattnet avdunstar till atmosfären, tas upp av växterna, eller infiltreras ner i filtermaterialet. En regnbädd kan i genomsnitt reducera toppflöden med 80 % och totala avrinningsvolymer med 30 %, beroende på storlek och konstruktion. I filtermaterialet renas dagvattnet från föroreningar via kemikaliska, fysikaliska och biologiska processer.

Nacka kommun först ut med JOMs regnbäddskoncept

I Nacka kommun pågår ett stadsutvecklingsprojekt i nära anslutning till Järlasjön som är en recipient för dagvatten. Det är viktigt att sjön skyddas. För kommunen har det varit viktigt att hitta en bra och hållbar lösning för dagvattenhanteringen. Nu installeras JOM regnbäddar på Nobelberget, Sickla Industri Väg samt Värmdövägen. Under projektet har vi jobbat i nära samarbete med Nacka Kommun, projektörer och entreprenörer med gemensamt fokus på att det skall fungera väl för alla parter såsom beställare, utförare samt driften.

JOM har tagit fram två olika storlekar av ett regnbäddsfundament. Ett består av 10 cm breda betongelement, som delvis tar upp en del av den tänkta vattenvolymen i regnbäddslådan. Det andra är en stålram som möjliggör en större volym för dagvatten i lådan.
Nacka kommun har ställt tuffa belastningskrav på regnbädden. Den är täckt med ett markgaller av järn och hela konstruktionen ska kunna klara belastning från till exempel en lastbil.
Fundamenten är 5,5 meter breda, med en trädgrop i mitten. Resten av lådan innehåller substrat av olika sorter.
I samband med utvecklingen av regnbädden har JOM tagit fram ett nytt, smalare markgaller tillsammans med kommunen, som ska minimera risken att fimpar och annat skräp rinner ner i regnbädden. Gallret går också att lyfta på vid behov.

Ladda ner slutrapport för Nacka projektet
Varukorg
Rulla till toppen